VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aistis Žalnora' publikacijų sąrašas

2023
1 Žalnora, Aistis. The phenomenon of regeneration in the works of Vilnius histologists Emil Godlewski (1875-1944) and Stanisław Hiller (1891-1965) // Морфогенез та регенерація (ІІІ Жутаєвські читання) :Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-21 квітня 2023 року = Morphogenesis and regeneration (ІІІ Zhutaiev readings) : Proceedings of Ukrainian scientific-practical conference with international participation, April 20-21, 2023. Poltava. 2023, p. 92-93.
2 Žalnora, Aistis; Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė. Maksymilian Rose and the activities of the Brain research institute in Vilnius in 1931-1937 // International Society for the History of the Neurosciences (ISHN) 27th annual meeting, July 4th - July 8th, 2023, Rennes, France : abstract book. 2023, p. 16-17. Prieiga per internetą: <https://www.semel.ucla.edu/ishn/ISHN2023-abstracts.pdf>.

2022
1 Žalnora, Aistis. Janina Bortkiewicz and Public Hygiene Education in Popular Magazines Published in Vilnius, 1930–1939 = Janina Bortkiewicz ir viešosios higienos švietimas populiariuosiuose žurnaluose Vilniuje 1930–1939 metais // Acta Historica Universitatis Klaipedensis: Defeating disease in the changing society of the Southeast Baltic from the 18th to the 20th century = Ligų įveika besikeičiančioje Pietryčių Baltijos visuomenėje: XVIII–XX amžiai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-4095. eISSN 2351-6526. 2022, t. 43, p. 73-97. DOI: 10.15181/ahuk.v43i0.2489. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, Historical Abstracts (EBSCO)]
2 Žalnora, Aistis. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros raidos bruožai ir svarbiausios datos // Visuomenės sveikatos katedrai 100 metų. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. ISBN 9786090707685. eISBN 9786090707692. p. 14-25.
3 Maceinaitė-Žandarė, Rūta; Stukas, Rimantas; Žalnora, Aistis; Šurkienė, Genė. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės veiklos tinklo Visuomenės sveikatos grupės ištakos, praeitis ir dabartis // Visuomenės sveikatos katedrai 100 metų. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2022. ISBN 9786090707685. eISBN 9786090707692. p. 118-125.
4 Žalnora, Aistis. Iwona Janicka, Sina śmierć z Azji: epidemie cholery w północno‑zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), pp. 847. // Studia Historica Gedanensia. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISSN 2081-3309. eISSN 2391-6001. 2022, t. 13, p. 303-306. DOI: 10.4467/23916001HG.22.020.17440. [DB: CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, ERIH Plus]

2021
1 Kušeliauskaitė, Irma; Žalnora, Aistis. The museum of the history of medicine of Vilnius University // Papers on anthropology. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-0140. eISSN 1736-7646. 2021, vol. 30, no. 1, p. 53-61. DOI: 10.12697/poa.2021.30.1.04. [DB: Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)]
2 Žalnora, Aistis. Stepono Batoro universiteto Medicinos fakulteto veikla sprendžiant Vilniaus krašto visuomenės sveikatos problemas : mokomoji knyga studentams. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2021. 68 p. ISBN 9786090706510. eISBN 9786090706527. Prieiga per internetą: <https://www.knygynas.vu.lt/stepono-batoro-universiteto-medicinos-fakulteto-veikla-sprendziant-vilniaus-krasto-visuomenes-sveikatos-problemas-mokomoji-knyga-studentams>.
3 Žalnora, Aistis. Higienos disciplinos dėstymas Vilniaus Stepono Batoro ir Kauno Vytauto Didžiojo universitetuose 1919-1939 = Teaching of hygiene discipline in Vilnius Stephen Bathory and Kaunas Vytautas Magnus Universities in 1919-1939 // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 195-198. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.062. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Žalnora, Aistis. Sprawy higieny głosu i mowy na wydziale lekarskim uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1929-1939 // Aktywności polskich lekarzy w dwudziestoleciu międzywojennym - w stulecie powolania izb lekarskich. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020. ISBN 9788382090918. p. 389-402.
2 Salaks, Juris; Žalnora, Aistis; Toomsalu, Maie. Comments on the Article, Combatting Venereal Diseases as an Instrument of Politicised Medicine. An analysis of the example of the Soviet Occupation Zone in Germany, the German Democratic Republic, and the Polish Peoples’ Republic by Marcin Orzechowski, Maximilian Schochow and Florian Steger // Acta medico-historica Rigensia. Rīga : Riga Stradiņš University and Pauls Stradins Museum of History of Medicine. ISSN 1022-8012. eISSN 2592-818X. 2020, vol. 13(32), p. 83-92. DOI: 10.25143/amhr.2020.XIII.05. [DB: DOAJ, Scopus]
3 Žalnora, Aistis. Psychiatry in Vilnius in 16th–20th centuries: social transformations // Studia Historica Gedanensia. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISSN 2081-3309. 2020, vol. 11, p. 246-262. [DB: Index Copernicus]
4 Kozakaitė, Justina; Brindzaitė, Rūta; Miliauskienė, Žydrūnė; Žalnora, Aistis; Jankauskas, Rimantas. The human osteological collection of Vilnius University = Vilniaus universitete saugoma žmonių osteologinė kolekcija // Archaeologia Lituana. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2538-8738. eISSN 1392-6748. 2020, t. 21, p. 142-154. DOI: 10.15388/ArchLit.2020.21.9. [DB: Scopus, Humanities International Index]

2019
1 Žalnora, Aistis. Sveikatos apsauga Vilniuje ir Vilniaus krašte // Vilniaus medicinos istorijos almanachas = Almanachus historiae medicinae Vilnensis = The Vilnius medical history almanac. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0030. 2019, t. 4, p. 173-201.
2 Žalnora, Aistis. The disputes on mental hygiene and eugenics in Vilnius and Lithuania in 1919 - 1939 // Abstracts of the 24th meeting of the International Society for the History of the Neurosciences, 8-11 July, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701904. p. 50.
3 Žalnora, Aistis. Principles of physical education of children in the works of Jędrzej Śniadecki // Acta medico-historica Rigensia. Riga : Riga Stradiņš University and Pauls Stradins Museum of History of Medicine. ISSN 1022-8012. eISSN 2592-818X. 2019, vol. 12, p. 9-21. DOI: 10.25143/amhr.2019.XII.01. [DB: DOAJ, Scopus]
4 Žalnora, Aistis. The occupational poisoning issues in the works of Vilnius Stephen Bathory University doctors and hygienists // Science and practice 2019 : 10th international pharmaceutical conference, November 15th, 2019 Kaunas, Lithuania : abstract book. Kaunas : [Lithuanian University of Health Sciences], 2019. ISBN 9789955156321. p. 26. Prieiga per internetą: <https://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/19021/abstractbookthe10thinternationalpharmaceuticalconference_11_15.pdf> [žiūrėta 2020-04-06].
5 Žalnora, Aistis. Physical health and pronatalism in Jędrzej Śniadecki’s "On the physical education of children" // The 29th Baltic conference on the history of science, 19–21 September 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. eISBN 9786090702543. p. 88. Prieiga per internetą: <https://www.ies.ee/29-BCHS-Theses.pdf> [žiūrėta 2020-04-07].
6 Žalnora, Aistis. ,,Polski słownik pijacki” vs ,,Girtuoklių dainos” : społeczne, kulturowe i medyczne aspekty (nad)użycia alkoholu // Sytość i głód. T. 1: Pokarm i napój: studia nad kulturą i rolą żywienia / red. Wojciech Ślusarczyk, Dorota Gawenda-Kempczyńska, Roksana Wilczyńska. Lublin : Wydawnicztwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, 2019. ISBN 9788322792940. p. 57-64.

2018
1 Žalnora, Aistis. What contributions did Kazimierz Karaffa-Korbutt make to occupational health and fatigue prevention in Poland? // Journal of occupational and environmental medicine. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1076-2752. eISSN 1536-5948. 2018, vol. 60, iss. 4, p. e210-e211. DOI: 10.1097/JOM.0000000000001297. [DB: MEDLINE, Embase, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.591; AIF: 2.760; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Žalnora, Aistis. Evolutionary thoughts in Jędrzej Śniadecki’s work O fizycznym wychowaniu dzieci (On the physical education of children) // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 46. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-17]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
3 Žalnora, Aistis. The role of the Hygiene Department of Stephen Bathory University in the development and promotion of public Health in Vilnius in the years 1922–1939 // Studia Historiae Scientiarum. Krakow : Polish Academy of Arts and Sciences. ISSN 2451-3202. eISSN 2543-702X. 2018, vol. 17, p. 51-87. DOI: 10.4467/2543702XSHS.18.004.9324. [DB: Scopus]
4 Žalnora, Aistis. Niektóre aspekty studiów medycznych i praktyki lekarskiej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: między wojną a pokojem // Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej 1918–1939. Warszawa : Aspra Jr., 2018. ISBN 9788375458916. p. 93-107.
5 Žalnora, Aistis. Kursy ratownictwa sanitarnego w Wilnie w okresie międzywojennym = Santary rescue courses in Vilnius in the interwar period // Dyskurs (para)medyczny: gatunki, funkcje, przeobrażenie. Kraków : Collegium Columbinum, 2018. ISBN 9788376241548. p. 289-293.

2017
1 Žalnora, Aistis (sudarytojas); Kušeliauskaitė, Irma (sudarytojas); Kondratas, Ramūnas (sudarytojas). Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanai = Deans of the Faculty of Medicine at Vilnius University / [redakcinė parengimo ir sudarymo grupė: Irma Kušeliauskaitė, Aistis Žalnora, Ramūnas Kondratas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 89 p. ISBN 9786094598715.
2 Žalnora, Aistis. Stanisław Trzebiński and his research in philosophy of medicine in Vilnius Stephen Bathory Uniwersity in 1922-1939 // Medycyna Nowożytna : studia nad historią medycyny. Warszawa : Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. ISSN 1231-1960. 2017, T. 23, zs. 2, p. 101-115. [DB: ERIH Plus]
3 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Žalnora, Aistis. Plica polonica fenomenas XVIII–XIX a. Vilniuje // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, nr. 2(74), p. 136-142. [DB: Index Copernicus]
4 Žalnora, Aistis. Development of Diatary hygiene in Vilnius in 1922-1939 // Czystość i brud : higiena między wielkimi wojnami (1918-1939) / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Bydgoszcz : Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, 2017. ISBN 9788394667252. p. 287-297.
5 Žalnora, Aistis. Development of the dietary hygiene in Vilnius in 1922-1939 // Czystość i brud: higiena między wielkimi wojnami (1918 – 1939) [konferencja naukowa ]. Torun : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017. ISBN 9788394667252. p. 287-297.

2016
1 Žalnora, Aistis; Miežutavičiūtė, Vitalija Janina. Mental hygiene movement as a (r)evolutionary trend in public health in interwar Kaunas and Vilnius from 1918 to 1939 = Psichikos higienos judėjimas kaip (r)evoliucinė visuomenės sveikatos tendencija tarpukariu Kaune ir Vilniuje 1918-1939 m. // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no 3, p. 175-179. DOI: 10.6001/actamedica.v23i3.3382. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
2 Žalnora, Aistis. Development of Vilnius water supply and canalization systems in 16th -19th centuries // Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego : konferencja naukowa, Bydgoszcz, 22-23 września 2016 r. / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk. Bydgoszcz : Colllegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2016. ISBN 9788394317744. p. 71-80.

2014
1 Žalnora, Aistis; Miežutavičiūtė, Vitalija Janina. The development of public health in early XXth century in Vilnius // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2014, vol. 21, nr. 3, p. 131-135. DOI: 10.6001/actamedica.v21i3.2997. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]

2013
1 Miežutavičiūtė, Vitalija Janina; Petrovas, Eugenijus; Žalnora, Aistis. Atgaivinti istoriniai Vilniaus universiteto ir Joniškėlio ligoninės ryšiai // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 2, p. 111-113. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/atgaivinti-istoriniai-vilniaus-universiteto-ir-joni%C5%A1k%C4%97lio-ligonin%C4%97s-ry%C5%A1iai> [žiūrėta 2014-03-13]. [DB: Index Copernicus]
2 Žalnora, Aistis; Miežutavičiūtė, Vitalija Janina. Vilniaus Stepono Batoro universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir filosofijos skyriaus veikla 1922-1939 metais = The activities of department of medical history and philosophy in Vilnius Stephen Bathory University, Faculty of Medicine in 1922-1939 // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2013, t. 23, Nr. 2, p. 151-154. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Žalnora, Aistis. The activities of the Department of Hygiene at the Stephen Bathory University in Vilnius // Historiae Scientiarum Baltica 2012 : abstracts of the 25th International Baltic Conference on the History of Science, Vilnius, October 4-6, 2012. Vilnius : Mokslų akademijos leidykla. 2012, p. 59.

2011
1 Žalnora, Aistis; Miežutavičiūtė, Vitalija Janina. Michalas Reicheris ir anatomija Vilniuje 1919-1939 = Michał Reicher and anatomy in Vilnius 1919-1939 // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 1, p. 132-138. Prieiga per internetą: <http://mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2010-Nr.132-1381.pdf> [žiūrėta 2018-03-05]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Žalnora, Aistis. Anatomijos, histologijos ir embriologijos katedrų veikla Vilniaus Stepono Batoro universitete 1919-1939 m // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje : 14-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2010 m. gruodžio 9 d., pranešimai. Vilnius : Technika. ISSN 2029-1566. 2010, p. 239-243.
2 Žalnora, Aistis. Anthropology, anatomy, and histology studies at the Stephen Bathory University in Vilnius, 1919-1939 // Historiae scientiarum Baltica 2010 : abstracts of the XXIV International Baltic Conference on the History of Science, Tallinn, October 8-9, 2010. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2010. ISBN 9789949430390. p. 64-65.