Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'nijolė bliūdžiuvienė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2023
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Pranciškaus Skorinos memorializacija Lietuvoje 1990–2022 m. = The commemorative activities of Francysk Skaryna in Lithuania 1990–2022 // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2023, t. 80, p. 282-311. DOI: 10.15388/Knygotyra.2023.80.132. S2

2021
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė; Černiauskaitė, Violeta. Terminologinių duomenų tvarkybos modelis: bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros terminų žodynas = Terminology data processing: model of the dictionary of librarianship, information and book science // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2021, t. 77, p. 306-330. DOI: 10.15388/Knygotyra.2021.77.96. S2
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lietuviškasis informacijos ir dokumentavimo terminologijos standartas // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2021, t. 77, p. 398-404. DOI: 10.15388/Knygotyra.2021.77.102. C2
3 Bliūdžiuvienė, Nijolė; Valiukėnas, Vytautas Jonas. Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių-anglų kalbų terminų žodynas = Lithuanian-English dictionary of librarianship, information and book science (LIBS) : 10 000 lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba ir anglų-lietuvių kalbų rodykle. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. 548 p. eISBN 9786094052200. Prieiga per internetą: <https://drive.google.com/file/d/1MIs8QCTkO7GB6i7o70wZJcHvfbdpNFof/view>. K3a

2019
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Atkočiūnienė, Zenona Ona; Bliūdžiuvienė, Nijolė; Gudauskas, Andrius; Laužikas, Rimvydas; Martišius, Mantas; Matkevičienė, Renata; Rudžionienė, Jurgita; Stonkienė, Marija; Vaišnys, Andrius; Girnienė, Ingrida; Grigas, Vincas; Mažylė, Jolanta; Petreikis, Tomas; Petrikas, Martynas. Rašto darbų metodiniai nurodymai [elektroninis išteklius] / pirmąją laidą rengė dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė, dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, dr. Andrius Gudauskas, dr. Rimvydas Laužikas, dr. Mantas Martišius, dr. Renata Matkevičienė, dr. Jurgita Rudžionienė, dr. Marija Stonkienė, dr. Andrius Vaišnys; atnaujino ir pakeitė dr. Ingrida Girnienė, dr. Vincas Grigas, dr. Jolanta Mažylė, dr. Tomas Petreikis, dr. Martynas Petrikas (darbo grupės pirmininkas), dr. Marija Stonkienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 53 p. eISBN 9786090700716. Prieiga per internetą: <https://www.kf.vu.lt/dokumentai/Studiju%20dokumentai/Rasto_darbu_metodiniai_nurodymai.pdf>. K2c
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė; Budriūnienė, Jolanta; Cicėnienė, Rima; Černiauskaitė, Violeta; Gieda, Aurelijus; Misiūnas, Remigijus; Narkevičienė, Danguolė; Petreikis, Tomas; Šeina - Vasiliauskienė, Viktorija; Vaitiekūnas, Dainius; Tamulėnienė, Ramunė; Tiukšienė, Zita; Žaltauskaitė, Vilma; Keinienė, Ernesta (sudarytojas). Nacionalinės bibliografijos navigacija veikia!? : Diskusija // Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3737. 2019, 43, p. 146-164. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/Nacionalines%20146-164.pdf> [žiūrėta 2023-04-03]. S2
3 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Informacijos ir dokumentavimo terminų standartizacija // Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys = Scientific, administrative and educational dimensions of terminology : 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija, 2019 m. spalio 17–18 d : pranešimų tezės. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2019, p. 9. Prieiga per internetą: <http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOG%C5%B2-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-tez%C4%97s.pdf>. T3

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lietuvos spaudos statistika: situacija ir perspektyvos = Lithuanian publishing industry statistics: present situation and perspectives // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2018, t. 70, p. 177-192. DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.70.11814. S2
2 Baltinė, Vilda (sudarytojas); Karklelytė, Zita (sudarytojas); Myštautaitė, Milda (sudarytojas); Narkevičienė, Danguolė (sudarytojas); Vaičiulis, Tomas (sudarytojas); Bliūdžiuvienė, Nijolė (redaktorius); Cicėnienė, Rima (redaktorius); Gudauskas, Renaldas (redaktorius); Krivienė, Irena (redaktorius); Narbutas, Sigitas (redaktorius); Naudžiūnienė, Asta (redaktorius); Petreikis, Tomas (redaktorius); Prokopčik, Marija (redaktorius); Sipavičiūtė, Danutė (redaktorius). Lietuvos bibliografija. Serija B, Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823-1940. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti leidiniai. Kn. 1-2 / [parengė Vilda Baltinė ... [et al.] ; [red. kolegija: N. Bliūdžiuvienė, R. Cicėnienė, R. Gudauskas (pirm.), I. Krivienė, S. Narbutas ... [et al.]]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018. 2 kn. ISBN 9786094051722. K3h

2017
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Komunikacijos ir informacijos mokslų krypties disertacijos kaip terminijos išteklius // Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys = Scientific, administrative and educational dimensions of terminology : 2-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija, Vilnius, 2017 m. birželio 1 d. : tezės. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. 2017, p. 3-4. Prieiga per internetą: <http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/TEZ%C4%96S_Moksliniai_administraciniai_ir_edukaciniai_terminologijos_lygmenys_2017-1.pdf>. T3
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Nacionalinės bibliografijos ištekliai kaip šalies dokumentinio paveldo liudijimas = The national bibliography resources as a reflectionof the documentary heritage // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2017, t. 68, p. 237-253. DOI: 10.15388/Knygotyra.68.10722. S3

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Geroji terminologinė bibliotekų patirtis = Best library practice in terminology // Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2016, Nr. 23, p. 196-206. Prieiga per internetą: <http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/terrminologija_23_maketas2-ilovepdf-compressed.pdf> [žiūrėta 2017-10-05]. S3
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Dvidešimt septyni skaitmeninės kolekcijos kūrimo principai // Muziejinių vertybių skaitmeninimas, 2016 / [sudarytoja Dalia Sirgedaitė]. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus. 2016, p. 4-14. Prieiga per internetą: <http://www.emuziejai.lt/wp-content/uploads/2017/01/4-14_Nijoles.pdf;>. S4

2015
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai : mokomoji knyga. 2-oji laida. Vilnius : Akademinė leidyba, 2015. 63 p. ISBN 9789955336747. K2b
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Socialinės komunikacijos galimybės informacijos ir dokumentavimo standartizacijos veikloje = Social communication opportunities within standartization activities in the field of information and documentation // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2011/2012 : [tęstinis straipsnių rinkinys]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2015, p. 135-143. S4

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Pagrindinės bibliografinių nuorodų standarto taisyklės ir pavyzdžiai : mokomasis leidinys. Vilnius : Akademinė leidyba, 2014. 63 p. ISBN 9789955336716. K2b

2013
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Atminties institucijų standartizacinė integracija: nacionalinis lygmuo // Bibliografija 2010-2011 : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013. ISBN 9786094050718. p. 68-79. S4
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Tarptautinė knygos kultūros konferencija Maskvoje // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2013, t. 61, p. 358-360. DOI: 10.15388/kn.v61i0.1948. S7

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Tarptautinės knygotyros konferencijos mokslo komunikacijos požiūriu // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2012, t. 59, p. 161-179. DOI: 10.15388/kn.v59i0.1113. S3
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Оформление выходных сведений изданий: опыт и перспективы применения стандартов в Литве // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности : к 285-летию основания Академической типографии в России Ж материалы V международной научной конференции (Москва, 24-26 октября 2012 г.). Том второй : Научная книга и проблемы книжной культуры на пространстве СНГ. Москва : Наука, 2012. ISBN 9785020375536. с. 53-57. P1d
3 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Dokumentinės komunikacijos lietuviškieji terminologiniai ištekliai // Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. 2012, nr. 19, p. 70-83. S3

2011
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartization activity structural model // Standards for development : 16th EURAS annual standartization conference : proceedings, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania / edited by Vladislav Fomin, Kai Jakobs. [Kaunas : Vytauto didžiojo universitetas. 2011, p. 37-47. P1d
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Международные книговедческие конференции как разновидность социальной коммуникации // Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы международной научной конференции. Минск : Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси. ISSN 9785-0203. 2011, p. 57-61. P1d
3 Bliūdžiuvienė, Nijolė; Buckienė, Liubovė. Стандартизационная интеграция в области информации и документации в Литве // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. Вып.9. Киев : Междунар. ассоц. акад. наук. 2011, c. 187-200. S4
4 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lietuvos knygos paminklų standarto rengimo galimybės ir perspektyva = Potentiality and perspectives of drafting a standard for Lithuanian book monuments // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 56, p. 7-17. DOI: 10.15388/kn.v56i0.1514. S3
5 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Žymaus lenkų knygotyrininko bibliografijos rodyklė // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 57, p. 235-238. DOI: 10.15388/kn.v57i0.1479. S3
6 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės aplinkos kūrimas: standartizacijos aspektas = Standardization dimension in building an integrated digital cultural heritage environment // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2011, t. 57, p. 190-206. DOI: 10.15388/kn.v57i0.1483. S3

2009
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartizacija dokumentinės komunikacijos institucijose rinkos požiūriu = Standardization in documentary institutions in the market environment // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2009, t. 53, p. 185-197. DOI: 10.15388/kn.v53i0.7812. S3

2008
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Standartizacija: samprata ir rezultatai = Standardization: concept and results // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2008, t. 51, p. 192-211. DOI: 10.15388/kn.v51i0.7898. S3
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Šiuolaikinės atminties institucijų standartizavimo kryptys = Contemporary standardization trends in memory institutions // Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika = Communication of memory in archives, libraries and museums : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007, spalio 4-5 d., Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955333142. p. 263-269. P1d
3 Bliūdžiuvienė, Nijolė; Buckienė, Liubovė. International standards in practice: the Lithuanian approach // Latvijas arhivi. Riga : Latvia State Historical Archives. ISSN 1407-2270. 2008, vol. 2, p. 12-18. Prieiga per internetą: <http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/12-18-ARHIVI-Bliudziuviene.pdf>. S4
4 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Šiuolaikinės atminties institucijų standartizavimo kryptys = Contemporary standardization trends in memory institutions // Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sąveika = Communication of memory in archives, libraries and museums : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007, spalio 4-5 d., Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955333142. p. 263-269. P1d

2004
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Tarptautinių ir Europos informacijos ir dokumentavimo standartų perėmimas Lietuvoje // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2004, t. 43, p. 87-95. S3

2003
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. The role of soviet librarians in terminology // The Baltic countries under occupation: Soviet and Nazi Rule 1939–1991 / Anu Mail Kõll (ed.). Stockholm : Stockholm University, 2003. ISBN 9122020497. p. 287-292. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, ISSN 0282-5066 ; vol. 23). S3

2002
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Keletas bibliotekininkystės sąvokų: samprata ir aiškinimas // Bibliotekos: fondai, skaitymas, sąveika = Libraries: collections, reading, interaction / sudarytojas Vytautas Rimša ... [et al.]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2002. ISBN 9955541113. p. 53-57. (Bibliotekininkystė : bibliotekininkystės mokslo darbai). S4

2001
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Lietuviškasis bibliotekininkystės terminų žodynas: samprata ir rengimo programa // Bibliotekininkystė 2000: Bibliotekų fondai ir skaitytojai. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1392-544X. 2001, p. 70-74. S4

2000
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. The Lithuanian library terminology dictionaries // Latviešu grāmata un bibliotēka -1525-2000 : starptautiska konference. Riga : Latvijas Nacionālā biliotēka. 2000, vol. 2, p. 214-221. P1d

1999
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė; Rimša, Vytautas. Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas. Sąs. 4: Bibliotekos fondai. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1999. 199 p. ISBN 9986530598. K3a

1998
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Цензура библиотек: терминологический аспект // Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas: starptautiska konference, Rīga, 14.10.-17.10.1998: konferences materiālu krājums. Riga : Latvijas Nacionālā Biblioteka. 1998, p. 221-228. P1d
2 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Pagrindinės bibliotekininkystės sąvokos Vaclovo Biržiškos redaguotose enciklopedijose. // Terminologija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1392-267X. eISSN 2669-2198. 1998, Nr. 5, p. 147-151. S4
3 Bliūdžiuvienė, Nijolė. Bibliotekų fondų terminija Lietuvoje // Bibliotekininkystė 1997: Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminologija. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 1392-544X. 1998, p. 39-43. S4