Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto autoriaus 'Remigijus Misiūnas' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

2023
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. „SUGAUKIT VAGĮ!“ Nusikaltėlių paieškos skelbimai išeivių periodikoje iki 1904 m. // Tarp knygų. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 0868-8826. eISSN 1392-4869. 2023, Nr. 12, p. 12-14. Prieiga per internetą: <https://www.lnb.lt/naujienos/10946-zurnalo-tarp-knygu-2023-m-12-asis-numeris-apie-ka-jis>. S5
2 Misiūnas, Remigijus (sudarytojas). Madam ir karas: 1939 – 1940 m. reportažai iš Vakarų Europos / Liūnė Janušytė ; [įž., pratarmės ir t. t. autorius, komentatorius (rašytinio teksto)] sudarytojas Remigijus Misiūnas. Vilnius : Bonus animus, 2023. 238 p. ISBN 9789955754794. K3e
3 Misiūnas, Remigijus. Apie 4-jo pulko puskarininkį Bronių Zaranką ir jo atsiminimus // Mano atsiminimai iš Lietuvos karų / Bronius Zaranka ; sudarytojas, įžangos ir komentarų autorius Remigijus Misiūnas. Vilnius : Bonus animus, 2023. ISBN 9789955754800. p. 7-18. Y7
4 Misiūnas, Remigijus. Sugriauta siena: reakcija spaudoje į K. Griniaus atsiminimus // Sugadintas jubiliejus : Kazio Griniaus atsiminimai apie 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą : šaltinių publikacija ir studija / parengė Remigijus Misiūnas. Vilnius : Bonus animus, 2023. ISBN 9789955754817. p. 102-230. S4
5 Misiūnas, Remigijus (sudarytojas). Mano atsiminimai iš Lietuvos karų / Bronius Zaranka ; sudarytojas, įžangos ir komentarų autorius Remigijus Misiūnas. 2-oji laida. Vilnius : Bonus animus, 2023. 191 p. ISBN 9789955754800. K3e
6 Misiūnas, Remigijus. Paskutinė Liūnės kelionė į Paryžių // Madam ir karas : 1939-1940 metų reportažai iš Vakarų Europos / Liūnė Janušytė ; sudarytojas Remigijus Misiūnas. Vilnius : Bonus animus, 2023. ISBN 9789955754794. p. 7-31. Y7
7 Misiūnas, Remigijus (sudarytojas). Sugadintas jubiliejus : Kazio Griniaus atsiminimai apie 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą : šaltinių publikacija ir studija / parengė Remigijus Misiūnas. Vilnius : Bonus animus, 2023. 239 p. ISBN 9789955754817. K3e

2022
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Grinorių kultūros knygos: 1875-1904 m. išeivių leidyba. Vilnius : Bonus Animus, 2022. 399 p. ISBN 9789955754787. K1a

2021
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Lietuvos leidybos statistika: tarp gerų siekių ir realybės // Tarp knygų. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 0868-8826. eISSN 1392-4869. 2021, Nr. 4, p. 9-11. Prieiga per internetą: <https://issuu.com/tarpknygu/docs/2021_04>. S5
2 Navickienė, Aušra; Braziūnienė, Alma; Cicėnienė, Rima; Kaunas, Domas; Misiūnas, Remigijus; Petreikis, Tomas. History of publishing in Lithuania // Oxford research encyclopedia of literature. Oxford : Oxford University Press, 2021. ISBN 9780190201098. p. [1-65]. DOI: 10.1093/acrefore/9780190201098.013.276. Y7

2019
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus (sudarytojas). Iš karo korespondento užrašų / Antanas Vienuolis-Žukauskas ; [sud. Remigijus Misiūnas]. Vilnius : Bonus Animus, 2019. 303 p. ISBN 9789955754534. K5
2 Misiūnas, Remigijus. Jo Didenybės prieglobstyje: Didžiosios Britanijos lietuviai Pirmojo pasaulinio karo metais. Vilnius : Bonus animus, 2019. 344 p. ISBN 9789955754558. K1b
3 Misiūnas, Remigijus. „Mūsų karo korespondento...“, arba Apie karo korespondentą Antaną Vienuolį // Iš karo korespondento užrašų / Antanas Vienuolis-Žukauskas. Vilnius : Bonus Animus, 2019. ISBN 9789955754534. p. 7-34. S4
4 Bliūdžiuvienė, Nijolė; Budriūnienė, Jolanta; Cicėnienė, Rima; Černiauskaitė, Violeta; Gieda, Aurelijus; Misiūnas, Remigijus; Narkevičienė, Danguolė; Petreikis, Tomas; Šeina - Vasiliauskienė, Viktorija; Vaitiekūnas, Dainius; Tamulėnienė, Ramunė; Tiukšienė, Zita; Žaltauskaitė, Vilma; Keinienė, Ernesta (sudarytojas). Nacionalinės bibliografijos navigacija veikia!? : Diskusija // Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. ISSN 1822-3737. 2019, 43, p. 146-164. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/failai/Nacionalines%20146-164.pdf> [žiūrėta 2023-04-03]. S2
5 Misiūnas, Remigijus. Europoje išleisti lietuviški ir lituanistiniai leidiniai JAV lietuvių spaudoje (iki 1904 m.) = Lithuanian and Lithuanistic publications released in Europe that appear in the press of USA Lithuanians (until 1904) // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2019, t. 72, p. 206-232. DOI: 10.15388/Knygotyra.2019.72.26. S2
6 Misiūnas, Remigijus. Apie Praną Ancevičių ir jo 1939-uosius // Pranas Ancevičius. Varšuva–Vilnius: 1939 m. ruduo: reportažai ir atsiminimai. Vilnius : Bonus animus, 2019. ISBN 9786094051890. p. 9-24. S4
7 Misiūnas, Remigijus. Laiškai iš svetimų karų: lietuvių spauda apie JAV karus XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ir lietuvių karių laiškai iš jų / monografija ir šaltinių publikacija. Vilnius : Bonus animus, 2019. 260 p. ISBN 9786094051913. K1a
8 Misiūnas, Remigijus. Varšuva–Vilnius: 1939 m. ruduo : reportažai ir atsiminimai / Pranas Ancevičius; sudarytojas Remigijus Misiūnas. Vilnius : Bonus animus, 2019. 350 p. ISBN 9786094051890. K5

2018
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Mažos ir vidutinės knygų leidyklos šiuolaikinėje Lietuvos knygų leidybos struktūroje = Small and medium sized book publishers in the contemporary Lithuanian book publishing landscape // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2018, t. 71, p. 7-30. DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.71.1. S2
2 Misiūnas, Remigijus. Išeivijos bibliotekų ir skaitymo klausimai JAV lietuvių periodikoje (iki 1904 m.) = Issues related to giaspora libraries and reading in the periodicals of Lithuanian émigrés in the USA (till 1904) // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2018, t. 70, p. 94-124. DOI: 10.15388/Knygotyra.2018.70.11810. S2

2017
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. JAV lietuvių švietimo, savišvietos ir skaitymo klausimai išeivijos periodikoje (iki 1904 m.) = Issues of education, self-education and reading in the periodicals of the Lithuanian diaspora in the United State (up to 1904) // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2017, t. 69, p. 42-83. DOI: 10.15388/kn.v69i0.10941. S3

2016
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Lietuvių išeivių leidyba Jungtinėse Amerikos Valstijose XIX a. pabaigoje - XX a. viduryje: adresato problema = Lithuanian diaspora's publishing activities in the United States in the end of the 19th - mid 20th centuries: problem of the addressee // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2016, t. 67, p. 23-44. DOI: 10.15388/Knygotyra.2016.67.10175. S3
2 Misiūnas, Remigijus. Lietuva prieš LTSR. D.1: 1940-1945 : [monografija]. Antras papildytas leidimas. Vilnius : Bonus Animus, 2016. 448 p. ISBN 9789955754466. K1a

2014
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Leidyba prieškario ir šiandienos Lietuvoje: patirties lyginamoji analizė // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2014, t. 62, p. 273-289. DOI: 10.15388/kn.v62i0.3599. S3

2012
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Pirmieji bandymai kaupti senosios lietuvių išeivijos dokumentinį paveldą JAV // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. eISSN 2345-0053. 2012, t. 59, p. 30-39. DOI: 10.15388/kn.v59i0.1105. S3

2010
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Lietuva prieš LTSR. D. 2 : monografija. Vilnius : Bonus animus, 2010. 386 p. ISBN 9789955754213. K1a

2009
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Išeivijos knyga: pasvarstymai domėjimosi madai praeinant // Knygotyra / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2009, t. 53, p. 269-274. DOI: 10.15388/kn.v53i0.7863. S3
2 Misiūnas, Remigijus. Įvadas // Romos užrašai. Vilnius : Bonus Animus, 2009. ISBN 9789955754145. p. 9-12. S5
3 Prapuolenis, Kazimieras; Misiūnas, Remigijus (sudarytojas). Romos užrašai / sudarė ir įvadą parašė Remigijus Misiūnas. Vilnius : Bonus Animus, 2009. 272 p. ISBN 9789955754145. K5

2008
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus (sudarytojas). Didi maža tauta: Lietuvos įvaizdžio kampanija JAV 1919 metais = A great little nation: Lithuania's image campaign of 1919 in the U.S / sudarytojas Remigijus Misiūnas. Vilnius : Bonus animus, 2008. 336 p. ISBN 9789955754091. K3e
2 Misiūnas, Remigijus. Knygų leidyba // Lietuva : enciklopedija. I. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. ISBN 9785420016398. p. 1070-1082. S6

2007
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Neegzistuojanti bibliografija: lietuvių DP planuotų išleisti, spaudai parengtų ir jai atiduotų knygų bibliografinis sąrašas = Non-existent bibliography: bibliographic list of books planned to be published, prepared for publication and submitted to publication by Lithuanian displaced persons (DP) // Bibliografija 2005-2006. Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir ir knygotyros centras, 2007. ISBN 9789955541721. p. 128-137. S4
2 Misiūnas, Remigijus. Biografijų žodynas "Lietuvos knygos veikėjai": Jasėnas Kazimieras // Knygotyra. Vilnius. ISSN 0204-2061. 2007, t. 49, p. 221. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8024/5894>. S3
3 Navickienė, Aušra; Stonienė, Vanda; Kaunas, Domas; Misiūnas, Remigijus; Mozūraitė, Vita; Zinkevičienė, Julija; Černiauskaitė, Violeta; Glosienė, Audronė; Jakimavičiūtė, Iveta. Knygotyra : vadovėlis. 2-as leidimas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 402 p. ISBN 9789986199281. K2a
4 Misiūnas, Remigijus. Book publishing in Lithuania. Vilnius : Sapnų sala, 2007. 36 p. K4e
5 Misiūnas, Remigijus. Lietuva prieš LTSR. Vilnius : Versus Aureus, 2007. 352 p. ISBN 9789955340645. K1a

2006
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Knygų leidyba // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 10, Khmerai-Krelle. Vilnius, 2006. ISBN 5420016001. p. 313-316. S6
2 Misiūnas, Remigijus (sudarytojas). Lietuva pasaulinėje Paryžiaus parodoje 1900. Vilnius : Versus aureus, 2006. 314 p. ISBN 9955699248. K4e
3 Navickienė, Aušra; Stonienė, Vanda; Kaunas, Domas; Misiūnas, Remigijus; Mozūraitė, Vita; Zinkevičienė, Julija; Černiauskaitė, Violeta; Glosienė, Audronė; Jakimavičiūtė, Iveta. Knygotyra : vadovėlis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 402 p. ISBN 998619928X. K2a
4 Misiūnas, Remigijus. Lietuvos komunistų partijos ir JAV lietuvių komunistų knygos ryšiai 1920-1940 metais = The publishing relations with lithuanian communists in USA in 1920-1940 // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2006, t. 47, p. 149-170. S3

2005
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Kitakalbė lietuvių išeivių leidyba JAV iki 1922 metų = Lithuanian emigrants publishing in other languages in USA until 1922 // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2005, t. 45, p. 77-95. S3
2 Misiūnas, Remigijus. Book publishing in Lithuania. 2nd edition. Vilnius : Sapnų sala, 2005. 46 p. K4e
3 Misiūnas, Remigijus (sudarytojas); Navickienė, Aušra (sudarytojas). Knygotyra : pratybų medžiaga / parengė Remigijus Misiūnas, Aušra Navickienė. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 22 p. K2c

2004
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Braziūnienė, Alma; Butkevičienė, Birutė; Čepytė, Julija; Černiauskaitė, Violeta; Janonis, Osvaldas; Jovaiša, Liudas; Kaunas, Domas; Krakytė, Asta; Krivienė, Irena; Lempertienė, Larisa; Lukševičienė, Vilija Margarita; Matulaitytė, Stanislava; Miežinienė, Ala Sabina; Misiūnas, Remigijus; Navickienė, Aušra; Pacevičius, Arvydas; Petrauskienė, Zofija Milda; Račius, Petras; Raguotienė, Genovaitė; Raguotis, Bronius; Stonienė, Vanda; Šulgienė, Nijolė; Zaveckienė, Žiedūnė Ona; Zinkevičienė, Julija. Lietuvos knygos veikėjai : The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas. Vilnius : Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. 1 optinis diskas. ISBN 9986680271. K3a
2 Misiūnas, Remigijus. Informacinių kovų kryžkelėse: JAV lietuvių informacinės kovos XIX a. pabaigoje - 1922 m. Vilnius : Versus aureus, 2004. 374 p. ISBN 9955601396. K1a
3 Misiūnas, Remigijus. Book publishing in Lithuania. 2nd ed. Vilnius : UAB "Sapnų sala", 2004. 48 p. K4e

2003
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Zinkevičienė, Julija; Misiūnas, Remigijus. Universitetinės studijos: mokymo programų informacinis aprūpinimas = University studies: information provision for study programs // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2003, t. 24, p. 35-45. S3
2 Zinkevičienė, Julija; Misiūnas, Remigijus. Pirmasis "Atviros Lietuvos knygos" dešimtmetis = "Book of the Lithuania" - the first ten years // Knygotyra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0204-2061. 2003, t. 41, p. 62-80. S3
3 Misiūnas, Remigijus. Barakų kultūros knygos : lietuvių DP leidyba 1945-1952. Vilnius : Versus Aureus, 2003. 407 p. ISBN 9955601051. K1a
4 Misiūnas, Remigijus. Knygų leidyba pasaulyje. Vilnius : Versus aureus, 2003. 167 p. ISBN 9955961333. K2b
5 Misiūnas, Remigijus. VU Komunikacijos fakultete įsteigta Knygos kolegija // Formatas : leidyba, poligrafija, dizainas, reklama. Kaunas : Linos pasaulis. 2003, nr. 4, p. 25. S6
6 Misiūnas, Remigijus. 2002-ųjų leidybos statistika // Tarp knygų : Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mėnesinis žurnalas. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. ISSN 0868-8826. 2003, Nr. 12, p. 28-29. S6

2002
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Zinkevičienė, Julija; Misiūnas, Remigijus. Informacijos specialistų rinkos tyrimai: knygų leidyba ir platinimas = Analysis of the market of information specialists: book publishing and distribution // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. 2002, t. 22, p. 30-41. S4
2 Misiūnas, Remigijus. Leidybos magistro studijos Vilniaus universitete // Formatas : leidyba, poligrafija, dizainas, reklama. Kaunas : Linos pasaulis. 2002, Nr. 1, p. 20-21. S6
3 Misiūnas, Remigijus. Leidyba Lietuvoje = Book publishing in Lithuania // Dailė. ISSN 0130-6626. 2002, Nr. 1, p. 86-89. S4
4 Misiūnas, Remigijus. Das Buch, dur Buchmarkt und die Lesekultur. Litauen in Spiegel der Literatusociologie = Books, book market and reading culture - Lithuania as reflected in the sociology of literature // Osteuropa. Berlin : BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag GMBH. ISSN 0030-6428. 2002, Jg. 52, H. 9/10, p. 1143-1164. S1
5 Misiūnas, Remigijus. Book publishing in Lithuania. Vilnius : UAB "Sapnų sala", 2002. 42 p. ISBN 9955955716. K4e
6 Misiūnas, Remigijus. Lietuviškų knygų oskarai // Formatas : leidyba, poligrafija, dizainas, reklama. Kaunas : Linos pasaulis. 2002, Nr. 1, p. 8-9. S6

1999
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Lietuvių DP knyginiai ryšiai su latvių ir estų DP Vakarų Europoje 1945-1952 metais // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 1999, t. 35, p. 178-188. S4
2 Misiūnas, Remigijus. Book publishing in Lithuania // The Lithuanian publishers directory. Medford : Information Today, 1999. ISBN 1573870765. p. 3-16. S4

1998
Eil. Nr.PublikacijaPublikacijos rūšis
1 Misiūnas, Remigijus. Lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų Europoje 1945-1952 m. - pradinis pokario išeivijos knygų leidybos etapas // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 1998, t. 25(32), p. 348-363. S4
2 Misiūnas, Remigijus. Das exillitauische Buch in Deutschland 1945-1952 // Annaberger Annalen : Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. ISSN 0949-3484. 1998, no. 6, p. 106-116. S4